İPM-İstanbul Politikalar Merkezi

Başlatan Energy, Eki 15, 2017, 05:24 ÖS

« önceki - sonraki »

Energy

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yeniliki politika önerilerinde bulunmaktadır.

Tarihçe

İstanbul Politikalar Merkezi, eski Sabancı Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu, eski Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekanı Ahmet Evin ve eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Üstün Ergüder'in vizyonu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Korel Göymen ve Ersin Kalaycıoğlu'nun katılımlarıyla Türkiye'de kamu politikaları üzerine uygulamalı çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.

Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş felsefesi gereği, salt disiplinlerarası eğitim veren diğer üniversitelerden farklı olarak, kurumun dış çevreyle de ilişkide olması ve bu çevreyi bilimsel bir çalışma alanı olarak kullanan bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

İPM'nin temelleri, benzer prensip, proje ve hedefler esas alınarak Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş yılı olan 1997 yılı sonbaharında atıldı. İlk aşamada Avrupa Birliği çalışmalarına öncelik verildi ve SSBF'nin aldığı ilk hibe olan EU-Turkey Dialogue projesi 1997-98 yıllarında Karaköy ofisinde yürütüldü. Ergüder'in Sabancı Üniversitesi'ne katılmasıyla İPM özerk ve tüm fakülteyle eşit ilişkide bir kurum olarak Kasım 2001 tarihinde kuruldu.  Türkiye'de ve dünyada kamu politikaları çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarıyla akademi arasında köprü kurmayı hedefleyen İPM, uygulamalı akademik araştırmalara ağırlık verdi. Çeşitli paydaşlarla yapılan toplantılarda, çalışma alanları Türkiye'de eğitim reformu, iyi yönetişim, uyuşmazlık çözümü, Türkiye-AB ilişkileri ve küreselleşme olarak belirlendi. Yıllar içinde araştırma alanlarına Türkiye-ABD ilişkileri eklendi. İPM çatısı altında kurulan Eğitim Reformu Girişimi, kuruluş yıllarında İPM'nin görünürlüğünü artıran önemli projelerden biridir.

Amerika ve Avrupa kaynaklı projelerle güçlenen İPM'nin direktörlüğünü Ağustos 2010 tarihinde Fuat Keyman devraldı ve bu tarih itibariyle İPM yeni önemli proje, yayın ve etkinliklere imza attı: merkezin çalışma alanlarına Türkiye'nin siyasal ve sosyal eğilimleri, sosyal eşitlik ve sivil toplum, kentsel dönüşüm programları eklendi. Son dönemde gerçekleşen en önemli atılımlardan biri İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi oldu. Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator arasında 5 yıl sürecek stratejik işbirliği üzerine kurulan girişimin amacı, iklim değişikliği, Avrupa Birliği-Almanya-Türkiye ilişkileri ve eğitim alanlarında yapacağı araştırmalarla Türkiye-Almanya ve aynı zamanda Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, politik ve sosyal bağları güçlendirmek. Girişimin bir parçası olan Mercator Burs Programı ortaklık alanlarında çalışma yapacak ilk bursiyerlerini Eylül 2012'de kabul edecek.

Türkiye'de devam eden Anayasa Reform süreci üzerine yazılan "Anayasa Reformu Aracılığı ile Türkiye'de Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi" raporu İPM'nin National Democratic Institute (NDI) ortaklığıyla gerçekleştirdiği bir diğer önemli projesi.

Geleneksel konferanslar, ses getiren çalıştaylar ve etkili yayınlar

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı'nın anısına düzenlenen,  planlama ve yürütme çalışmalarını İPM ile Washington'daki Brookings Enstitüsü'nün üstlendiği Geleneksel Sakıp Sabancı Konferansı Serisi uluslararası düzeyde her geçen yıl artan bir katılım ve başarıyla sürmektedir. Genç Türkiye/Genç Amerika Değişim Programı, İPM ortaklığı ile Atlantik Konseyi tarafından yürütülmektedir. Robert Bosch Vakfı, Europeans Academy of Berlin ve İPM işbirliğiyle "Ortak Akıllar - Alman-Türk Genç Uzmanlar Girişimi (Likeminds - German-Turkish Junior Expert Initiative)" programı devam etmektedir.

İPM ayrıca birçok başarılı çalıştay gerçekleştirmektedir. 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Friedrich Naumann Vakfı'yla düzenlenen "Düşünce Kuruluşlarının Siyaset Oluşturmadaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferans" ve 31 Mayıs 2011 tarihinde, the German Marshall Fund'la düzenlenen "Sahraaltı Afrika'da Ticaret ve Kalkınmanın Teşviki: G20'deki Yükselen Ekonomilerle Transatlantik Ortaklık Fırsatı" konferansları bunlardan bazılarıdır.

İPM aynı zamanda Mayıs 2011 tarihinde Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu'nun, "Türkiye'de Çevre Raporu 2010" ve Direktör Fuat Keyman ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu'nun "Türkiye'de Demokrasi Algısı" raporlarını yayınlamıştır.

İPM - Sabancı Üniversitesi - Stiftung Mercator Girişimi

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, Türkiye-Almanya ve Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, politik ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ortaklığın kuruluş amacı, küreselleşen dünyada bilgi sahibi olma ve 21. yüzyılın koşullarıyla yüzleşebilmek için fikir ve insan alışverişinin önkoşul olduğu inancından kaynaklanmaktadır.

Girişim, 5 Temmuz 2011'de, Sabancı Üniversitesi rektörü ve Stiftung Mercator başkanı tarafından imzalanan çerçeve anlaşmasıyla meşruiyetini kazanmıştır.  1 Ocak 2012 itibariyle İPM-Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator Girişimi çalışmalarına resmi olarak başlamıştır.

Girişim, Avrupa bağlamında ve küresel ölçekte Türkiye ve Almanya'nın geleceği konusunda kurucu tarafların önemli olduğuna inandığı AB-Almanya-Türkiye İlişkileri ve İklim Değişikliği alanlarına odaklanmaktadır. İki işbirliği alanından ilki olan AB-Almanya-Türkiye İlişkileri kapsamında Girişim, araştırma, savunuculuk, fikir ve uzman değişimi yoluyla AB-Almanya-Türkiye ortaklığını güçlendirerek Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğiyle sonuçlanması hedeflenen müzakerelere ivme kazandırmayı amaçlar. Türkiye'nin Avrupa'daki imajının güçlendirilmesi ve Türkiye'deki AB algısına sürdürülebilir katkı sağlanması bir diğer hedeftir.

İPM - Sabancı Üniversitesi - Stiftung Mercator Girişimi, İklim Değişikliği sonucunda karşılaşılacak sorunlarla baş edebilmek için uluslararası bir işbirliği gerektiğinin bilincindedir. İklim değişikliği alt başlıklarından birisi olan enerji konusu, Girişim'in ana tema başlıklarındandır. Ayrıca, akademik araştırma, savunu, insan ve fikir değişimi yoluyla iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarının ve milli ekonomilerin yeşil teknoloji ve yenilenebilir enerji üzerine olası yatırımlarının artırılması konularının öneminin vurgulanması da amaçlanmaktadır.

Girişimin en önemli unsuru olan Mercator-İPM Burs Programı kapsamında iki işbirliği alanında çalışmalar yapacak ve Girişime katkı sağlayacak araştırmacılara burs verilmektedir. Burs programının amacı, işbirliği alanlarında uzmanlaşan uluslararası akademisyen ve uygulayıcıların Türkiye'de araştırma yapması ve araştırma çıktılarını İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi kurumsal kimliği altında kamuoyuyla paylaşmalarını sağlamaktır. Program; kamu yararına, akademik topluluğun araştırma ve ilgi alanlarına katkı vermeye ve karar alıcıların bilgilendirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bursiyerler, bağımsız bir jüri tarafından seçilmektedir. Burslar 6-12 ay süreyle verilmekte ve maaş, yol masrafı ve aile güvencesini kapsamaktadır.

Kurucu taraflar hakkında:

Sabancı Üniversitesi, İstanbul Tuzla'da Sabancı Vakfı tarafından kuruldu. 1999-2000 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul etti. Sabancı Üniversitesi, kuruluşundan bu yana, yetkin ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına katkıda bulunmak misyonu doğrultusunda çalışmaktadır. Sabancı Üniversitesi, "Eğitim", "Öğretim", "Araştırma" alanlarındaki çalışmalarıyla toplumla doğrudan etkileşime geçerek toplumun mevcut ve geleceğe dönük ihtiyaçlarını kavramaya ve bu ihtiyaçları gidermeye çalışmaktadır.

Stiftung Mercator Almanya'daki en büyük özel vakıflardan birisidir. Entegrasyon, iklim değişikliği, sanat eğitimi gibi tematik alanlarda tanımlanmış somut hedefleri bulunan Mercator, bu hedeflere sosyo-politik savunuculuk ve uygulamalı çalışmaların birleşimi ile ulaşmayı amaçlamaktadır. Stiftung Mercator doğa bilimleri ve beşeri bilimler, eğitim ve uluslararası ilişkiler merkezlerinde kendi projelerini yürütmekte, dış projeleri desteklemekte ve bu çalışmalarına girişimci, profesyonel ve uluslararası bir yaklaşım getirmektedir.

İstanbul Politikalar Öerkezi hakkında ayrıntılı bilgi için:

http://ipc.sabanciuniv.edu/ Mesajı Paylaş

Energy

İstanbul Politikalar Merkezinden, Senem Aydın-Düzgit ve Evren Balta tarafından hazırlanan, "15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca" başlıklı araştırma yayınlanmıştır. Söz konusu raporun kısa özeti aşağıdadır:

"Türkiye'de, halkın ve elitlerin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şiddetlenen kutuplaşma dereceleriyle ilgili çok sayıda tartışma ve çekişme yaşanmaktadır.

Bu raporda, siyasi kutuplaşma üzerine elitlerin görüşlerine odaklanılarak Türkiye'de kutuplaşmanın nedenleri ele alınmaktadır. Bu rapor Türkiye'de halkın kutuplaşma düzeyinin ölçülmesi yerine, Türkiye'nin elitlerinin, ülkedeki artan kutuplaşma iddialarına yönelik görüşlerini incelemektedir. Bu doğrultuda, Türkiye'deki kutuplaşma konusunda, belirli siyasi elitlerle gerçekleştirilen kapalı bir çalıştayın ve derinlemesine nitel görüşmelerin sonuçları ele alınmaktadır.

Raporda, Türkiye'nin elitlerinin, ülkede kutuplaşmanın olup olmadığı konusunda dahi fikir birliğine varamayacak kadar kutuplaşmış oldukları iddia edilmektedir. Çalıştay ve görüşmelerde edinilen, özellikle kutuplaşma nedenleri olarak ileri sürülenler ile kutuplaşmayla mücadeleye yönelik olası çözümlere dair bilgilerden yararlanılarak, Türkiye'de toplumsal
uzlaşmanın sağlanması umuduyla bazı politika önerileri sunulmaktadır."

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://ipc.sabanciuniv.edu/wp-content/uploads/2017/04/15-Temmuz-Sonras%C4%B1-T%C3%BCrkiye-Elitler-Kutupla%C5%9Fma-%C3%9Czerinde-Kutupla%C5%9F%C4%B1nca1.pdf



Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter